سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ،دانشگاه ارومیه
محمد مناف پور – استادیارگروه مهندسی عمران ،دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه ارومیه

چکیده:

مطالعه تغییرات طول اتصال جریان هوا در پایین دست انحراف دهنده جریان از نوع پله،با زوایای مختلف وجه پایین دست پله، که در بستر یک داکت مستطیلی شکل تعبیه گردیده،مورد نظر تحقیق حاضر می باشد.به این منظور مدل عددی از جریان عبوری از روی یک نمونه پله با زوایای وجه پایین دست ۱۱،۳۳، ۰۳ درجه و همچنین نرخ بازشدگی ۱٫۴۸ER  و ۲ ER  با مش بندی مناسب تهیه شده و باداده های آزمایشگاهی موجودمقایسه گردیده است.برای شبیه سازی از مدل آشفتگیRNG k  با طول اختلاط پرانتل ۷% استفاده شده است. بررسی نتایج نشان می دهد کهبا افزایش زاویه ی وجه پایین دست پله و نرخ بازشدگی کانال ، طول اتصال جریان نیز افزایش می یابد همچنین بررسی تغییرات عدد رینولدز جریان برای محدوده ۱۱۳۳۳ تا ۰۵۳۳۳ نشان می دهد که با افزایش عدد رینولدز طول اتصال جریان افزایش می یابد