سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
سعید رحیمی هرآبادی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

در طی دوره ی کواترنر، تنوع خاصی از انواع مناطق مورفوکلیماتیک، در کشور ایران حاکمیت داشته است. دریاچ هی زریوار دراستان کردستان نیز به طور متناوب، دوره های پسروی و پیشروی مختلفی ناشی از تغییرات اقلیمی را پشت سر گذاشته است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از بررسی های میدانی شامل نمونه برداری از چهار لایه از یک مقطع عرضی واقع در شرق دریاچه به همراه اندازه گیری موقعیت و ارتفاع با استفاده از GPS ، و تجزیه و تحلیل این رسوبات با استفاده از گرانومتری و تحلیل های دانه سنجی و در نهایت تجزیه و تحلیل آن در نرم افزار Gradistat در محیط Excel ، شواهد ژئومورفولوژیکیناشی از تغییرات اقلیمی را با استناد به تغییرات رسوبات دریاچه ای از منطقه مورد مطالعه، مورد بررسی قرار دهد. زیرا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دانه سنجی رسوبات دریاچه ی زریوار، اطلاعات کاملی را در مورد تکامل محیطی و تغییرات مناطق مورفوکلیماتیک این دریاچه بدست می دهد. در این راستا اندازه ی دانه های رسوبات در مقطع عرضی مورد مطالعه در دریاچه ی زریوار مقدار زیاد حجم ماسه و کاهش مقدار سیلت، به ترتیب در لایه های سه و چهار، شواهد وجود محیط مورفوکلیماتیک گرم وخشک را در زمان شکل گیری این لایه ها و متعاقب آن کاهش سطح دریاچه را تایید می کند. و افزایش مقدار سیلت و فسیل گاستروپود و ریشه های گیاهی و کاهش مقدار ماسه به ترتیب در لایه های یک و دو نسبت به لایه های سه و چهار، وجود محیط های مورفوکلیماتیک سرد و مرطوب تر جریان های رودخانه ای و رطوبت موثر در ارتفاعات بالا و در نتیجه افزایش سطح آب دریاچه را تایید می کند.