طوفان گرد و غبار از غرب در حال وارد شدن به کشور میباشد این طوفان در منطقه اهواز دارای شدت بیشتری میباشد.در سالهای اخیر یکی از شدیدترین طوفانهای گرد و غبار که در منطقه غربی کشور اتفاق افتاده است و بسیاری مشکلات را در این منطقه بوجود آورده، در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ بوده که این طوفان چندین روز اهواز را فرا گرفته است. مشاهدهی عکسهای هوایی که در دو هفته، توسط ماهوارههای ترا۲ و آکوا۳، متعلق به سازمان هوا فضای آمریکا (ناسا) از بحران اخیر ریزگردهای خوزستان، نشانههایی از گستردگی این پدیده و منشأ آن به دست میدهد.

درشکل (۳) تصویر ماهوارهای تهیه شده توسط سازمان هوا فضای آمریکا ارائه گردیده است و وضعیت روزانه ورود گرد و غبار به این منطقه را به تصویر میکشد. در اینجا وضعیت گرد و غبار حاکم بر شهر اهواز در روزهای ۱۱، ۱۳، ۱۶ و ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ نمایش داده شده است. باید توجه داشت که موقعیت شهر اهواز بر روی تصاویر با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

 

همانطور که در این تصاویر پیداست گردو غباری که از قسمت غربی وارد کشور میشود بخش عظیمی از این مناطق را در بر میگیرد که از جملهی این مناطق میتوان اهواز را نام برد.

پس از مشاهده عکسهای هوایی تهیه شده توسط سازمان هوافضای آمریکا، میتوان تصویری کلی از وخامت و وضعیت بوجود آمده از طوفانهای گرد و غبار در منطقه اهواز به دست داد. حال با این پیشزمینه به مطالعه منشأ این طوفانها و راهکارهای تعدیل و مبارزه با این پدیده طبیعی میپردازیم.