سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نفیسه خسروی – کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی وسیستم
علی کرباسی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،همکار پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه

چکیده:

امروزه با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیتهای بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مجدد مشتریان را در برمی گیرد. پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی انجام گرفته و داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه میان ۳۸۴ نفر از مشتریان محصولات لبنی ارگانیک شرکت مانیزان کرمانشاه بدست آمده است. پایایی پرسشنامه از طریق تکنیک آلفای کرونباخ تایید شده است و برای تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار Spss استفاده شده است.نتایج حاصل از این پژوهش مشخص کرد که آمیخته های بازاریابی با قصد خرید مجدد رابطه مثبت و معناداری دارند.