سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسان جوادی شکرو – بوشهر دانشگاه خلیج فارس گروه مهندسی شیمی
مسعود مفرحی –

چکیده:

تولید نیتروژن از هوا با استفاده از جاذب کربن غربال مولکولی و فرآیند جذب سطحی تناوبی فشار توسط انجام آزمایشات برروی یک واحد نیمه صنعتی دو بستری و همچنین شبیه سازی های عددی مطالعه و بررسی شده است معادلات مدل درفاز گاز شامل موازنه های جرم انرژی مومنتوم می باشد دراین مقاله اثر شدت جریان خوراک نسبت جریزان زدایش به جریان خوراک و همچنین زمان مرحله ی جذب برروی خلوص و بازیابی نیتروژن بررسی شده است نتایج نشاندادندکه افزایش میزان خوراک منجر به کاهش خلوص نیتروژن می شود درحالیکه بازیابی آن افزایش می یابد با افزایش درصد خلوص نیتروژن مقدار بازیابی آن کاهش خواهد یافت بعلاوه براساس نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی ها درفرآیند psa جداسازی نیتروژن از هوا د رحالت پایا چرخه ای دمای فرایند فقط در ۲/۵ درجه سانتی گراد تغییر می کند همچنین بررسیها نشان دادند که بهره وری با خلوط رابطه ی عکس دارد مقایسه نتایج تئوری مطابقت خوبی را با داده های ازمایشگاهی نشان داده است.