سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، فرآیندهای جداسازی دانشگاه علم و ص
سیدنظام الدین اشرفی زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

همانطورکه در مقالات پیشین نیز گفته شد سیلابزنی را می توان مجموعه عملیات تزریق آب به مخزن با هدف بهبود برداشت نفت نامید. بررسی ها نشان داده است که عوامل متعددی در این عملیات تاثیر گذار هستند. نتایج نحقیقات نشان داده است که تزریق آببا شوری کم، حالت ترشوندگی مساعدتری به منظور برداشت نفت ایجاد می کند. ترشوندگی توزیع میکروسکوپی و جریان آب و نفت درمحیط متخلخل و متعاقب آن اشباع نفت باقیمانده را تحت تاثیر قرار می دهد.با اهمیت بودن فاکتور ترشوندگی در فرآیند سیلابزنی انگیزه ی انجام این تحقیق بوده است. بدین منظور ترشوندگی مغره ها در تزریق های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بصورت تجربی بررسی شد. شاخص تغییر ترشوندگی در تزریق با شوری های مختلف ( ۲۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) بررسی گردید .عوامل تاثیر گذار دمای سیلابزنی، دمای استراحت و مدت زمان استراحت در تمامی آزمایشات این تحقیق ثابت نگه داشته شد. مغزههای رخنمون کلسیتی ۲/۵۴سانتی متر قطر و ۹/۳سانتی متر طول) و نفت خام با درجهAPI 23/4تحقیق نشان داد که کاهش میزان شوری از ۱۷۰۰۰ تا۷۰۰۰ppm در ابتدا منجر به افزایش شاخص تغییر ترشوندگی شد ولی با کاهش بیشترشوری از ۷۰۰۰ تا۲۰۰۰ppm شاخص تغییر ترشوندگی کاهش یافت.