سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی سمندری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین جعفرزاده – دانشجوی دکتری
علی حاجی صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدکاظم بشارتی گیوی – دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

فلوفرمینگ فرایندی با توانایی ذاتی بالا برای تولید قطعات لوله ای دقیق با جدارنازک و بدون درز میب اشد که قطعات تولید شده با این روش از صافی سطح و استحکام مکانیکی بالایی برخوردار هستند دراین تحقیق ابتدا کیفیت قطعات حاصل از فلوفرمینگ با استفاده از روشهای تجربی و طراحی آزمایش مورد بررسی قرارگرفته است تاثیر پارامترهای مهم فرایند از قبیل درصد کاهش ضخامت نرخ پیشروی ضخامت اولیه و روی دقت ابعادی و عیوب ایجاد شده بررسی شده است درمرحله ی بعد فرایند با استفاده از تحلیل عددی درنرم افزار ABAQUS/Explicit شبیه سازی شده است نتایج بدست آمده از شبیه سازی تطابق خوبی با نتایج تجرب ینشان داد مطالعات روی نتایج آزمایشهای تجربی و شبیه سازی های عددی نشان میدهد که از بین پارامترهای مورد بررسی نرخ پیشروی و درصد کاهش ضامت بیشترین تاثیر را روی کیفیت قطعه می گذارد با افزایش درصد کاهش ضخامت و کاهش نرخ پیشروی رشد قطری افزایش یافته درحالیکه کم بودن بیش از حد درصد کاهش ضخامت به همراه نرخ تغذیه ای پایین باعث یکنواختی تغییر شکل و تنش در ضاخمت و ایجاد عیوب درقطعه میشود.