سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی معانی – مهندسین مشاور موننکو ایران ایران
سیامک حسین خلج – مهندسین مشاور موننکو ایران ایران

چکیده:

در سال های اخیر زندگی کردن و یا کار کردن در نزدیکی خطوط انتقال فشار قوی به لحاظ خطرناک بودن برای سلامتی انسان موضوع تحقیقاتی مهمی بوده است . این موضوع باتوجه به اهمیت آن از سطح پژوهش های فردی بالاتر رفته وبصورت موضوع بررسی سازمان های علمی ملی و بین المللیدر آمده است. از این رو سازما نهای بهداشت جهانی توصیه هایی برای بیشترین زمان قرار گرفتن انسان ها در معرض میدان های الکتریکی و مغناطیسی پیشنهاد کرده است در بسیاری از این توصیه ها سطح میدان ۵KV/CMیا ۱۰KV/CM بعنوان حد مجاز میدان مشخص شده است. در این مقاله ،با مدل سازی میدان الکتریکی خطوط انتقال ۷۶۵ کیلوولت ۶باندله، اندازه ی شدت میدان الکتریکی در لبه ی حریم این خطوط محاسبه و حساسیت پاسخ به تغییر ساختار برج بررسی شده است. نتایج می تواند در طراحی خطوط انتقال وبررسی انطباق شدت میدان در لبه ی حریم با مقادیر استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.