سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا سروری اشلیکی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

هوش تجاری به عنوان یک ابزار داده های مختلف پراکنده و ناهمگون درسازمان را یکپارچه و منسجم می کند و با استفاده ازتکنیک ها و برنامه های کاربردی و ازطریق ایجاد پایگاه داده های تحلیلی م یتواند فرایند تصمیم گیری مدیران ارشد را آسان تر کند پیشرفت سریع فناوری درقرن بیست و یکم ورود به عصر اطلاعات و برخورداری از اقتصاددانش محور سبب شده است که مفهومی همچون هوش تجاری بسیار حائز اهمیت باشد درواقع سازمان ها به دو دلیل مهم هوش تجاری را مورد توجه قرار میدهند اولین دلیل ورود به عصر اطلاعات و دلیل دوم پیشرفت اقتصادی و سوددهی بیشتر میب اشد درمقاله حاضر ضمن تعریف موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهشهای تجربی درزمینه هوش تجاری و تبیین وجوه مشترک نتایج این تحقیقات پرداخته شد و بیان شد ازجمله اثراتی که هوش تجاری برسازمان ها دارد عبارتنداز کاهش اتلاف وقت بهبود تصمیمگیری بهبود عملکرد سازمانی پیش بینی محیط و کسب مزیت رقابتی .