سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه داودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار، دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرو
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار، دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جلالی فر – استادیار، دانشکده ی فنی و مهندسی: گروه نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

با نگرشی بر اهداف بلندمدت صنعت نفت ایران، مدتی است که مطالعات امکان سنجی ذخیره سازی نفت خام وفرآورده های نفتی در نواحی جنوبی کشور آغاز شده است. در همین راستا، ذخیره سازی ده میلیون بشکه نفت خام نیز درساختگاه گناوه (تناوبی از مارن و ماسه سنگ آغاجاری)، پیش بینی شده است. در این مقاله بخشی از طراحی مفهومیمغارهای ذخیره سازی با فرض قرارگیری کامل مغارها در مارن آورده شده است. از آنجا که با افزایش عمق قرارگیری، مارنمقاومتر شده و تأثیر ناپیوستگی ها و هوازدگی بر آن کاهش می یابد، در تحلیل های عددی از نرم افزار پیوسته ی FLAC3Dاستفاده شده است. در تحلیل های پیوسته، پارامترهای مقاومتی و متغیرهای طراحی نقش مهمی را در مقدار جابجایی ها،گسترش ناحیه ی تسلیم و پایداری سازه ها ایفا می کنند. از این رو در طراحی مفهومی مغارها، پارامترهایی از قبیل مقاومت،مدول شکل پذیری و نسبت تنش ها در بازه ی مناسبی تغییر داده شده اند تا بتوان میزان تغییرات پایداری مغارها را برآوردنمود. علاوه بر این، از میان پارامترهای طراحی نیز عمق، ابعاد مغارها و فشار درونی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصلاز تحلیل پایداری، همگرایی و ریزش مغارها را پیش بینی می کند. همچنین در تحلیل حساسیت، مقاومت برشی و ابعاد مغارهابه عنوان مهمترین پارامترهای مقاومتی و طراحی، انتخاب شده اند.