سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده لیلا جزائری سورشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
مصطفی چرم – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا حسین پور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به علت وارد شدن فسفردر واکنش های مختلف با ترکیب های موجود در خاک و پایین بودن توان خاک ها در فراهمی فسفر، افزایش مقدار زیادی از این عنصر لازم است تا فراهمی آن در خاک به حد مناسب برای رشد گیاه برسد. از این رو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اکولوژیکی ارائه راه کارهایی به منظور افزایش کارایی استفاده از فسفر مانند کاربرد منابع آلی فسفر در مدیریت حاصلخیزی خاک مناسب تر از کودهای شیمیایی به تنهایی است. هدف این پژوهش گلخانه ای بررسی تأثیر لجن فاضلاب بر مقدار فسفرقابل جذب بود. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در چارچوب طرح کاملاًتصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۸۹ انجام شد. تیمارها شامل لجن فاضلاب درمقادیر صفر، ۵۰ و ۱۰۰ تن در هکتارکه با سه کیلوگرم خاک از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز مخلوط گردید و به خاک گلدان های حاوی لجن و شاهد مقدار ۲:۱:۱ کود NPK داده شد و به تعدادی گلدلن تنها لجن لضافه گردید. نتایج نشان می دهد که لجن فاضلاب دارای مقدار فراوانی فسفر می باشد که بخش قابل ملاحظه ای از آن نیز می تواند برای گیاه قابل استفاده باشد.