سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

صفحات مستغرق صفحات آیوا روشی کارامد جهت مدیریت رسوبات رودخانه ای می باشد این روش علاوه بر دارا بودن جنبه های زیست محیطی مثبت در مقایسه با روشهای سازه ای کنترل رسوبات آبرفتی روشی کم هزینه و اقتصادی نیز می باشد یکی از عوامل موثر بر کارایی و عملکرد صفحات مستغرق شکل صفحات می باشد در تحقیق حاضر با استفاده از مدل فیزیکی چهار شکل صفحات شامل صفحه مستطیلی تخت و سه صفحه مستطیلی با بریدگی های ۳۰ درجه و ۴۵ درجه و ۶۰ درجه در لبه ی ابتدایی صفحه مورد بررسی قرارگرفته است ازمایشها در سه شرایط جریان و در دو حالت آب زلال و بستر متحرک انجام گرفت د رانتهای هر ازمایش برداشت پروفیل بستر توسط عمق سنج لیزری انجام و تپوگرافی بستر و سه مقطع عرضی در پایین دست ترسیم شد. مقایسه نتایج ازمایشهای فوق نشان داد که عملکرد صفحات مختلف در خصوص نحوه ی رسوبگذاری تفاوت معنی داری با هم ندارند.