سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صفاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
احمد زارع شحنه – استاددانشگاه تهران
جواد پوررضا – استاد دانشگاه آزاد شهرکرد
نصرالله ولی – استادیار

چکیده:

هدف ازمطالعه کنونی تعیین اثرمکمل سازی پروبیوتیک بایوساف برمتابولیت های خونی جوجه های گوشتی درسن ۴۲روزگی بوده است تعداد۲۲۵قطعه جوجه راس ۳۰۱ درسه تیمار و ۵تکرار با ۱۵پرنده درهرتکرار طی دوره ۴۲روزه پرورش با سه تیمار غذایی حاوی صفرو۱و۱/۵ گرم پروبیوتیک بایوساف درهرکیلوگرم جیره به عنوان گروه شاهد تیمار۱وتیمار۲ تغذیه شد در۲۸و۴۲روزگی از هرتکرار ۲پرنده خونگیری و میزان کلسترول و تری گلیسیرید آنها اندازه گیری شد نتایج نشان داد که بین شاهد تیمار۱وتیمار۲ ازنظر غلظت کلسترول و تری گلیسرید درسن ۲۸و۴۲روزگی دوره پرورشی تفاوت معنی داری وجود نداشت برخی ازمیکروارگانیزم های موجود درپروبیوتیک ها از کلسترول موجود دراندامهای گوارشی برای متابولیسم خود استفاده نموده که منجر به کاهش مقدار کلسترول جذب شده می شود اما از انجا که همبستگی بالایی بین متابولیت های خونی و بافت وجود دارد عقیده براین استکه با کاهش کلسترول پلاسما کلسترول بافت سینه بطور معنی داری کاهش می یابد. نشان داده شده استفاده ازپروبیوتیک برغلظت کلسترول خون جوجه های گوشتی تاثیر داشته است بطوریکه غلظت کلسترول خون بهطور معنی داری نسبت به گروه شاهد بدون پروبیوتیک کاهش می یابد اما تریگلیسرید کمتر تحت تاثیر قرار میگیرد.