سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرگان حیدری – آارشناس چینه و فسیل سازمان زمین شناسی مرآز شیراز

چکیده:

در این تحقیق ، یک برش چینه شناسی از سازند جهرم واقع در ٩٠ آیلومتری جنوب شرق شیراز با ضخامت ۴٢١ متر و سن ائوسن میانی مورد مطالعه قرار گرفت وبا مطالعه حدود ٢٠٠ مقطع میکروسکوپی ،میکروفاسیس ها وفرامینیفرهای شاخص آن به دقت شناسایی شدند .مطالعات انجام گرفته نشان می دهند آه به طور آلی میکروفاسیس های شاخص در مقاطع مورد م ط العه شامل وآستون،پکستون،دولواسپارایت و دولومیکرواسپارایت می باشند .زیست چینه نگاری در این برش منجر به شناسایی ٢۴ جنس و ٣۴ گونه فسیلی از روزن بران آف زی شد . روزن بران شناسایی شده در قالب سه بیوزون طبقه بندی شده اند آه به ترتیب سنی از قدیم به جدید عبارتند از : Somalina Sub Zone بخش زیرین ائوسن میانی Nummulites – Alveolina Assemblage Zone،( بخش میانی ائوسن میانی) Orbitolites complanatus – Dictyoconus sp. – Coskinolina sp. Assemblage Zone بخش بالایی ائوسن میانی . در مجموع بیوزون های شناسایی شده معرف سن ائوسن میانی برای سازند جهرم در این برش می باشند.