سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عزتی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
سعید سوزنگرزاده – اعضا هیئت علمیدانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رویا احمدی –

چکیده:

دراین مقاله اثر استخلافهای هالوژن برداروی زایلومتازولین با نانوحامل فولرنی بررسی شد ابتدا ساختارهای داروی زایلومتازولین قرارگرفته برنانوحامل فولرن با استخلاف های هالوژن برکربن ۶۵ (R= C60-Xylometazoline-C65- . X=F, Cl, Br :R-X2) بهینه شدند سپس پارامترهای NMR به وسیله محاسبات NICS(1) NICS(0 محاسبه شد پارامترهای ساختاری و ممانهای دوقطبی ترکیبات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان دادند که اروماتیسیته درR-Cl نسبت به بقیهبالاتر است و C65-F دربین پیوندهای C65-X کوتاهترین پیوند و قویترین آنها ست مقایسه ممان دوقطبی ترکیبات نشانمیدهد که هرچه هالوژن سنگین تر می شود ممان دو قطبی ترکیب کم تر می شود. تمام محاسبات با استفاده از روش هارتری – فاک و سری پایه ۶-۳۱G درنرم افزار گوسین ۲۰۰۳ و درفاز گازی انجام گرفت.