سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بهرامی یاراحمدی – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از جمله پارامترهای مهم در محاسبات هیدرولیک جریان در رودخانه ها، تعیین مقاومت جریان می باشد. تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با برآورد مقدار ضریب مقاومت جریان از طریق اندازه ذرات پیشنهاد شده است که در این مطالعات اثر شکل ذرات چندان مشخص نیست. در این تحقیق با استفاده از هشت نوع ذرات درشت دانه شامل ۴ نوع ذرات طبیعی نسبتاً گرد گوشه و ۴ نوع ذرات شکسته تیز گوشه، ضریب مقاومت جریان برای شرایط هیدرولیکی مختلف در فلومی به طول ۱۰ متر و عرض ۲۵ سانتیمتر و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر با شیب کف ثابت ۰/۰۰۰۵ تعیین شد. با بکار بردن داده های بدست آمده مقادیر ضریب دارس ی- ویسباخ محاسبه و روابطی برای پیش بینی آنها ارائه گردی د. نتایج نشان می دهد که علاوه بر پارامتر استغراق نسبی( R/ Ks ) پارامتر های دیگری مانند عدد فرود ( Fr ) و ضریب شکل مقطع در برآورد هر چه دقیق تر مقاومت جریان تاثیر بسزائی دارند.