سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انوشیروان شیروانی – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
سجاد حسین زاده منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

در ایران درخت چنار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طی دهه های اخیر روش گیاه پالایی به دلیل کم هزینه بودن و هماهنگ بودن با محیط زیست و داشتن کمترین آسیب، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مطالعه میزان انباشت کادمیوم و سرب در برگ و شاخه، در سه مقطع ارتفاعی تاج درخت چنار در فضای سبز شهر کرج مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مقادیر جذب کادمیوم و سرب بین سه مقطع ارتفاعی تاج در هر دو اندام برگ و شاخه معنیدار نیست. از سوی دیگر مقایسه جذب سرب و کادمیوم هم در برگ و هم در شاخه، در هر مقطع ارتفاعی تفاوت معنیداری را با یکدیگر نشان دادند