سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد مهدی دهشیری – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

منطقه کوه بلومان جزء سلسله کوه های زاگرس می باشد که در شمال غربی شهر زاغه قرار دارد و دارای حداقل ارتفاع ۱۸۰۰ متر و حداکثرارتفاع ۲۷۰۰ متر از سطح دریا است. مطالعه حاضر بررسی گونه های گیاهی آندمیک (انحصاری) ایران در منطقه کوه بلومان است که به وسعتحدود ۵۰ کیلومتر مربع صورت گرفته است. میزان بارندگی سالانه در این منطقه ۵۶۸/۸ میلیمتر و میانگین رطوبت سالانه ۴۴/۱ درصد می-باشد. این پژوهش با هدف شناسایی گونه های آندمیک ایران در منطقه کوه بلومان، تعیین شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی آنها انجام شد.به این منظور نمونه های گیاهی با روش مرسوم تاکسونومیک از نقاط مختلف منطقه از فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲ جمع آوری شدند. اینبررسی نشان داد در منطقه ۱۷ تیره، ۲۹ جنس و ۳۹ گونه گیاهی آندمیک حضور دارد. مهمترین تیره ها از نظر تعداد گونه های آندمیک بهترتیب عبارتند از: Asteraceae با ۸ گونه، Papilionaceae با ۷ گونه و Liliaceae با ۵ گونه. ۹۷/۴ درصد گونه های آندمیک منطقه متعلق بهناحیه ایرانی- تورانی و ۲/۵ درصد ایرانی تورانی، اروپا سیبری می باشد. فراوانترین شکل زیستی گیاهان آندمیک منطقه همی کریپتوفیت با ۲۲ گونه ۵۶/۴ درصد) و ژئوفیت با ۷ گونه (۱۷/۹ درصد) می باشند.