سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید زارعی – فارغ التحصیل رشته اصلاح نباتات
اشکبوس امینی – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سیروس محفوظی –
محمدرضا بی همتا –

چکیده:

به منظور مطالعه و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی گندمهای بومی ایران موجود درکلکسیون بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکشور تعداد۸۱ ژنوتیپ برتر گندم بوی انتخابی از ۵۰۰ ژنوتیپ گندم بومی مطالعه شد درقالب طرح ازمایشی الفا لاتیس به همراه چهارشاهدمتحمل به خشکی کویر لاین WS-82-9 دابل کراس شاهی و روشن دردو تکرار در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ درمزرعه تحقیقاتی موسسه فوق الذکر درشرایط تنش خشکی کشت و مورد بررسی قرارگرفتند دراین پژوهش ۲۴صفت کمی مرفوفیزیولوژیک و زراعی مختلف مطالعه شدند نتایج تجزیه واریانس ساده برای کلیه صفات نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی تفاوت معنی داری ازلحاظ کلیه صفات وجود دارد نتایج حاصل از مقایسه میانگین نیز حاکی ازبرتری ژنوتیپ های با شماره کلکسیونی ۲۵۹۰و۲۷۹۲ ،۲۷۸۱ ،۲۷۷۵ ،۲۶۵۱ و،۲۸۰۴A و۲۹۲۳ ،۲۹۲۲ ،۲۸۴۶ و۲۹۵۵و۳۱۹۳ به ترتیب با میانگین عملکرد ۴/۳۴و۴/۵۱و۴/۹۹و۴/۳۲و۴/۸۸و۴/۱۲و۴/۷۲و۴/۸۰و۴/۲۹و۴/۵۳ و۴/۱۹ تن درهکتار نسبت به شاهدهای آزمایش بوده و این نمونه ها به عنوان ژنوتیپ های متحمل به خشکی شناسایی و معرفی گردیدند.