سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان خاکسار – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سمانه ربیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

نهشته های سازند قم در برش مرقکان واقع در شمال تفرش با ۱۱۸ متر ضخامت شامل توالی مارن ماسه سنگ سنگ اهک سنگ آهک مارنی و مارن ژیپس دار می باشد و با ناپیوستگی فرسایشی برروی سازند قرمز تحتانی قرار و در زیرسازند قرمز فوقانی قرار میگیرد با مطالعه ۵۳ نمونه برداشت شده از این برش ۲۴ نمونه نرم و ۲۹ نمونه سخت ۳۴ جنس و ۳۸ گونه فرامینیفرا بنتیک شناسایی شد براساس گسترش چینه شناسی گونه های شاخص سن سازند قم در برش مورد مطالعه میوسن پیشین اکیتانین تا بوردیگالین تعیین شد.