مقاله مطالعه گروه های مرجع زنان جوان شهر ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه گروه های مرجع زنان جوان شهر ایلام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه مرجع
مقاله گروه مرجع غیرعضویتی
مقاله گروه مرجع منفی
مقاله ساختار اجتماعی بسته
مقاله مشروعیت پایگاهی
مقاله محلی گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی زاد گلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به دنبال مطالعه گروه های مرجع زنان جوان شهر ایلام، به مطالعه موردی زنان جوان ۱۶-۲۹ ساله ساکن در این شهر پرداخته شده است. مساله اصلی این پژوهش، شناخت گروه های مرجع و عوامل موثر در گزینش آنها توسط زنان است. برای پرداختن به این مساله، تئوری گروه مرجع مرتن استفاده شده است. مطالعه میدانی زنان جوان شهر ایلام با رویکرد روش شناسانه کیفی و با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات به دست آمده از طریق روش کد گذاری موضوعی دسته بندی و با توجه به بنیان های نظری پژوهش تفسیر شده است. دستاوردهای تجربی و نظری این پژوهش نشان می دهد که جامعه ایلام، یک جامعه همگرا و درون گروهی است و زنان ایلامی تمایل زیادی به گزینش گروه های مرجع غیر عضویتی ندارند. ساختار اجتماعی بسته شهر ایلام و به تبع آن، تحرک اجتماعی پایین و نیز محلی گرایی در بین زنان طبقه خرده بورژوا، از مهمترین عوامل موثر در گزینش گروه های مرجع عضویتی و به ویژه خانواده است.