سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیرا حائری – دانشگاه فردوسی مشهد
جواد قریشی الحسینی –
حمید اجتهادی –
جمیل واعظی – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

گرده های چهارگونه TaraxacumWiggersاز بخش ErythrocarpaHannd-mzt.(Asteraceae:Cichorieae) متعلق به شمال شرق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است این گونه ها عبارتندازTaraxacumcalliopsHagl.;Taraxacum pseudo-calocephalumV.S.;Taraxacum pseudo-dissimileV.S.;Taraxacumpurpurei-petiolatumV.S با استفاده از میکروسکوپ نوری LM و میکروسکوپ الکترونی SEM ویژگیهای ریخت شناسی گرده ها طول محور قطبی P طول محور استوایی P/E,E ضخامت اگزین ضخامت نگزین طول خارها و تزئیات سطح اگزین بررسی شد.