سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامبیز خورشید –
مهران سپهری –

چکیده:

با توجه به نقش پروژههایی عمرانی در توسعه صنعتی کشور، انجام موفقیتآمیز این پروژهها از اهمیت زیادی در رشد و توسعه صنعتی کشور دارا میباشد . این تحقیق به صورت کیفی به شناسایی عوامل موفقیت پروژه در مراحل آغازین آن در بخش نفت و گاز گروه مپنا میپردازد . در ابتدا پس از بررسی ادبیات این حوزه، چارچوب نظری معرفی گشته و انتخاب شد . سپس به منظور سنجش صحت این مدل در موضوع تحقیق، مصاحبههایی با کارشناسان، کارشناسان ارشد و مدیران بخش نفت و گاز گروه مپنا انجام گرفت . در نهایت پس از تحلیل تمها، عوامل بیان شده در مدل شناسایی گردیدند .