مقاله مطالعه کیفیت لاشبرگ دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides و تاثیر آن بر خصوصیات خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه کیفیت لاشبرگ دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides و تاثیر آن بر خصوصیات خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت لاشبرگ
مقاله تیل آباد
مقاله درمنه
مقاله سالسولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزلسفلو نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاشبرگ حاصل از گیاهان بهترین عامل در امر حفاظت و پایداری خاک است در اثر تجزیه آن ها درصد مواد آلی خاک افزایش یافته که ضمن اصلاح خاصیت شیمیایی، تولید و محصول گیاهی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق مطالعه کیفیت لاشبرگ و خاک پای دو گونه Artemisia sieberi و Salsola dendroides از نظر عناصر کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن در مراتع تیل آباد از توابع استان گلستان است. در پایان فصل رویش، پس از بررسی های مقدماتی اقدام به شناسایی رویشگاه های دو گونه مرتعی نموده و پس از انتخاب منطقه معرف، نمونه برداری به روش تصادفی – سیستماتیک انجام گرفت. سپس با توجه به شرایط منطقه، ۵ ترانسکت ۳۰ متری و در طول هر ترانسکت، ۳ پلات یک متر مربعی به فاصله ۱۰ متر برای هر گونه مستقر گردید. در درون پلات ها نمونه لاشبرگ از پای گونه ها و نمونه برداری خاک پای گونه ها از عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتری و همچنین نمونه برداری از خاک شاهد انجام شد. سپس خصوصیات شیمیایی خاک و لاشبرگ شامل کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم و خصوصیات فیزیکی خاک شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته و بافت اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T استفاده گردید. نتایج نشان داد در خاک پای گونه S. dendroides مقدار فسفر، نسبت کربن به نیتروژن و همچنین در لاشبرگ گونه مذکور میزان کربن، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن بیشتر از گونه A. Sieberi است، ولی از نظر تاثیرگذاری بر حاصلخیزی خاک گونه A. Sieberi به عنوان بهترین گونه می باشد.