سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پورخباز – دکتری تخصصی محیط زیست
انسیه فدایی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
سمانه بی آزار – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
فاطمه صفری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

مواد زائد جامد به کلیه مواد دورریختنی حاصل از فعالیت انسانها گفته می شود که با توجه به وضعیت اقتصادی موقعیت جغرافیایی کاربری زمین فصول سال و آداب و رسومدرمناطق مختلف کمیت و کیفیت آن متغیر است هدف ازاین مطالعه بررسی وضعیت موجو د کمیت و کیفیت زباله های شهر بیرجند دریک دوره یکساله پاییز و زمستان ۸۹ و بهار وتابستان ۹۰ نمونه های زباله دراواسط هر فصل به مدت یک هفته کاری با استفاده از روش نمونه برداری از مبدا تولید و بطریقه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید نمونه ها به دقت توزیت و وزن و حجم چگالی درصد رطوبت و درصد وزنی اجزای فیزیکی تشکیل دهنده زباله تعیین گردید نتایج بدست آمده نشان میدهد که تولید متوسط روزانه زباله در سطح شهر بیرجند۸۰ تن با چگالی ۳۱۵٫۳۳۷ کیلوگرم برمتر مکعب است سرانه تولید زباله در فصل پاییز ۳۹۵ گرم در فصل زمستان ۳۹۰ گرم در فصل بهار ۴۰۰ گرم درفصل تابستان ۴۰۵ گرم سرانه بدوندرنظر گرفتن نخاله های ساختمانی خدمات شهری و زباله های غیرقابل تفکیک محاسبه گردیده است و متوسط سرانه تولید زباله درشهر بیرجند ۶۵۶/۷۵ گرم درروز تعیین شد.