مقاله مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش های آزمایشگاهی UV, FT-IR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش های آزمایشگاهی UV, FT-IR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله FT-IR
مقاله متوتروکسات
مقاله لیگاند
مقاله طیف سنجی UV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اصل سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: وصالی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برهم کنش های یون های فلزی (Tl+-K+) با متوتروکسات مورد بررسی قرار گرفته است. از طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR) برای تعیین محل های اتصال فلز به لیگاندها و از طیف سنجی UV برای تعیین مقدار ثابت پیوند استفاده شده است. مقدار ثابت پیوند K، برای کمپلکس های یاد شده که نشان دهنده توانایی پیوند بین فلز و لیگاند می باشد، به ترتیب برابر است با:
K (MTX-K) =2.54 × ۱۰۴ M-1 و K (MTX – Tl) = 1.95 × ۱۰۵ M-1
با استفاده از طیف سنجی FT-IR مشخص گردید که محل مناسب برای اتصال یون های تالیوم با متوتروکسات موقعیت های ۹O و ۳۳N می باشد. همچنین مشخص گردید که محل مناسب برای اتصال یون های پتاسیم با متوتروکسات موقعیت ۱۰N می باشد و درموقعیت ۱۸O برهم کنش غیرمستقیم وجود دارد.