مقاله مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون ها طی ماه های پرورش در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون ها طی ماه های پرورش در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیتوپلانکتون
مقاله استخرهای پرورشی
مقاله کارگاه سیجوال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تجری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورصوفی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرودی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی کمی و کیفی جمعیت فیتوپلانکتون های استخرهای پرورشی گرمابی طی ۴ ماه پرورش (اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ۱۳۹۰) در استخرهایی با توان تولید متفاوت فیتوپلانکتون مطابق با مشاهدات عینی متخصصین کارگاه (ضعیف، متوسط، خوب) انجام گرفت. نتایج بیانگر آن بود که در میان شاخه های فیتوپلانکتونی شناسایی شده در طی ماه های پرورش، بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی به ترتیب به شاخه Cyanophyta با فراوانی ۵۴٫۴۸ درصد و شاخه Chlorophyta با فراوانی ۰٫۶۷ درصد تعلق داشت. بیش ترین و کم ترین تنوع فیتوپلانکتونی به ترتیب در ماه اردیبهشت با ۴۱ جنس و خرداد با ۲۷ جنس مشاهده شد. بررسی تغییرات ماهانه جنس های متعلق به شاخه های مختلف فیتوپلانکتونی اختلاف معنی داری را از نظر تراکم سلول های فیتوپلانکتونی نشان نداد (P>0.05). میان استخرهای پرورشی با توان تولید مختلف از نظر تراکم فیتوپلانکتون در هر یک از شاخه های فیتوپلانکتونی تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05). همچنین تراکم سلول های فیتوپلانکتونی میان ماه های مختلف نمونه برداری در هر یک از استخرهای پرورشی، اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05). بررسی شاخص های تنوع (شانون، سیمپسون، مارگالف و یکنواختی) نشان داد که اختلاف معنی داری میان سه استخر پرورشی با تولیدات متفاوت و همچنین میان ماه های مختلف نمونه برداری وجود نداشت (P>0.05) .این نتایج بیانگر وضعیت نامساعد بار فیتوپلانکتونی استخرهای پرورشی و آلودگی آن ها به مواد آلی در طی ماه های مورد مطالعه می باشد.