مقاله مطالعه کلینیکی ارتباط سندرم متابولیک با ضایعات نئوپلاستیک کولون و رکتوم در افراد ۵۰ سال و بالاتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه کلینیکی ارتباط سندرم متابولیک با ضایعات نئوپلاستیک کولون و رکتوم در افراد ۵۰ سال و بالاتر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پولیپ کولون
مقاله سندرم متابولیک
مقاله سرطان کولورکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کشوری مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: همت احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: یکانه آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اطلاعات کمی در مورد رابطه بین سندرم متابولیک و احتمال بروز سرطان بدخیم کولورکتال وجود دارد. لذا از این مطالعه به منظور بررسی مقایسه ای بین ضایعات کلورکتال در افراد با و بدون سندرم متابولیک طراحی و انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی در بین ۱۱۴ بیمار ۵۰ سال و بالاتر (با میانگین سنی ۸٫۵۰±۶۰٫۶۹ سال) مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی اصفهان انجام گرفت. بعد از انجام آزمایشات بیماران به دو گروه با و بدون سندرم متابولیک تقسیم شدند و برای هر دو گروه کولونوسکوپی انجام شد. سپس بر اساس وجود پولیپ آدنوم با پاتولوژی پیشرفته و یا پولیپ آدنوم بدون پاتولوژی پیشرفته نیز به دو گروه تقسیم و با یکدیگر مقایسه شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای اسکور تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از ۱۱۹ مورد بیمار که وارد مطالعه شدند، %۴۵٫۶مبتلا به سندرم متابولیک بودند. و در %۴۲٫۲ این افراد پولیپ آدنوم مشاهده شد که ۶۳٫۶% از این پولیپ های آدنوم پاتولوژی پیشرفته داشتند. این در حالی است که فقط در %۱۲٫۹ افراد بدون سندرم متابولیک، پولیپ های آدنوم مشاهده شد که از این تعداد، %۲۵ دارای پاتولوژی پیشرفته بودند. شیوع آدنوم در مردها (%۴۱٫۵) بیشتراز زن ها (%۱۷٫۵) بود(P<0.01) .
نتیجه گیری: احتمال می رود افراد مبتلا به سندرم متابولیک زمینه بیشتری جهت بروز ضایعات نئوپلاستیک داشته باشند. لذا کولونوسکوپی در سنین پایین تر، در این گروه دارای ریسک فاکتور، جهت غربالگری و پیشگیری از سرطان بدخیم کولورکتال پیشنهاد می شود.