سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مجمدی – دانشجوی دوره دآتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
نعمت ا…. رشید نژاد عمران – دکتری زمین شناسی پترولوژی،دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم گر
احمد خاکزاد – دکتری معدن شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، دان
پرویز معارف وند – دکتری مهندسی معدن- زمین آمار، دانشگاه صنعتی امیر آبیر، دانشکده مهند

چکیده:

کانسار طلای دره اشکی به وسعت ۲/۴۵ آیلومتر مربع در منتهی الیه شمال باختری استان اصفهان، درشمال روستای موته واقع است. این منطقه در چهارگوش زمین شناسی ١:٢۵٠٠٠٠ گلپایگان واقع شده است و یکی از آانسارهای نه گانه مجموعه معدنی طلای موته میباشد. مجموعه معدنی طلای موته در بخش مرکزی پهنه سنندج-سیرجان قرار گرفته آه از نظر تکتونیکی به عنوان بخشی از کوهزاد زاگرس، از جدا شدن قاره ای و برخورد دوباره به سکوی قاره ای عربی و ایران تکوین یافته است که با ویژگی های بارز دو قطبی مشخص می شود. بررسیهای سنگ شناسی و چینه شناسی نشان می دهد واحدهای موجود در این منطقه شامل : دگرگونی های پرکامبرین (رخساره شیست سبز دارای کانی شناسی مختلف در چندین طیف از آلریت شیست و بیوتیت شیست، میکا شیست، سرسیت شیست و آمفیبولیت شیست)، هورنفلس، رگه سیلیسی و مینرالیزه و توده های نفوذی گرانیتی می باشند. مجموعه فوق بر اثر عملکرد فازهای متناوب تکتونیکی به شدت دگر ریخته شده و توالی و نظام اولیه خود را طی فعالیتهای شدید تکتونیکی از دست داده و فابریک های متفاوت از آن حاصل شده است. بر پایه مطالعات ساختارهای موجود در منطقه، مهمترین ساختارتکتونیکی محدوده دره اشکی، پهنه های برشی است. دگر شکلی ها در منطقه دره اشکی، شامل دو گونه مرتبط باآانه زایی طلا، به صورت پهنه های برشی شکنا و پهنه های برشی شکل پذیر، با ساز گار متمایز و شدت دگر شکلی متفاوت عمل نموده اند.آانه زایی طلا در آانسار دره اشکی در ارتباط با دگرسانی گرمابی و در واحدهای دگرگونه، در طول گسلهای نرمال و زون های شکل پذیر، پهنه های هم روند با برگوارگی و پهنه های برشی شکنا رخ داده است. دگرسانیهای گرمابی در محدوده بیشتر بر پهنه های برشی و زونهای گسله منطبق است و از مهمترین این دگرسانیها– صرف نظر از دگرسانی آلریتی- اپیدوتی فراگیر، می توان به دگرسانیهای سیلیسی، آرژیلیکی(آائولینیتی)، سریسیتی، آربناتی، سولفیدی و به ندرت سوسوریتی اشاره نمود. از میان این دگرسانیها، دگر سانیهای سیلیسی و سولفیدی از نظر کانی سازی طلا دارای اهمیت ویژه ای هستند چرا آه ارتباط مستقیمی با میزان کانه زایی نشان داده اند. بر پایه نتایج حاصله از آنالیز تعداد ٣٠ نمونه از بخشها مختلف پهنه های برشی و دگرسان شده در محدوده آانسار دره اشکی، مقادیر طلای موجود در این نمونه ها از ppm 18 در بخشهای دارای دگرسانی شدید تا ppm 0/027 در قسمتهای فاقد دگرسانی و با فاصله از پهنه های برشی در تغییر است. این نتایج ارتباط شدت دگرسانی در پهنه های برشی را با میزان کانه زایی طلا در تیپ کوهزایی تایید میکند. بنابراین، مطالعه عوامل آنترل آننده آانه زائی طلا در محدوده دره اشکی، می تواند به عنوان یک الگو برای اکتشاف رخدادهای مشابه در نواحی مجاور مورد استفاده قرار گیرد.