سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه آگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
حمیدرضا اولیایی – استادیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
ابراهیم ادهمی –

چکیده:

به منظور مطالعهی منشاء و پراکنش کانیهای رسی، خاکهای ۱۴ نیمرخ خاک در مناطق رستاق و کاکان در استانهای فارس و کهگیلویه با اقلیم متفاوت و مواد مادری آهکی بررسی گردیدند. نمونههای رس پس از خالصسازی با روشهای معمولی تحت چهار تیمار منیزیم، منیزیم و گلیسرول، پتاسیم و پتاسیم و حرارت ۵۵۰ درجهی سانتیگراد قرار گرفته و توسط دستگاه پراش پرتو ایکس مورد بررسی و منحنیهای به دست آمده برای تخمین نیمهکمی رس مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج به دستآمده نشان داد که رسهای اسمکتیت، کلریت، ورمیکولیت، ایلیت، مخلوطلایهها و کوارتز به ترتیب در بخش رس خاکهای منطقهی کاکان بوده است. این در حالی است که در منطقهی رستاق به ترتیب رسهای پالیگورسکیت، کلریت، اسمکتیت، ایلیت، کوارتز و مخلوطلایهها حضور داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه تغییرات میزان رس در افقهای مختلف میتوان اظهار نمود که در منطقهی مرطوب کاکان حضور رسهای اسمکتیت و ورمیکولیت احتمالاً منشأ پدوژنیک داشته در حالی که سایر رسها دارای منشأ توارثی میباشند. در منطقه رستاق حضور رس سوزنی شکل پالیگورسکیت احتمالاً دارای هر دو منشأ پدوژنیک و توارثی بوده است. حساسیت زیاد این کانی به هوادیدگی احتمالاً مانع حضور آن در منطقهی کاکان بودهاست. مطالعات SEM به منشأ پدوژنیک این کانی اشاره مینماید