سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه همرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد
شادی کیابی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
علی اکبر عبادی – هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

مطالعه حاضربه منظور بررسی درصد کالوس زایی و باززایی گیاه برنج درجنین رسیده دو رقم شفق و ۴۱۵ انجام شد بذردردو رقم بعدازپوست کنی وضدعفونی درمحیط کشت MS حاوی ۲ D-2.4و ۰٫۲mg/l وbap کشت گردید سپس نمونه ها به داخل انکباتور تحت شرایط تاریکی ودردمای ۱±۲۶ درجه سانتیگراد جهت القا کالوس انتقال یافتند پس ازگذشت ۳-۴ هفته کالوسهای حاصل از جنین به محیط ms حاوی غلظت های مختلف ۰و۲و۵و۲۰و۱۰ PEG انتقال داده شد درصد کالوس زایی درصد کالوس سالم درصد کالوس قهوه ای درصد باززایی گیاهچه سبز و آلبینو دردو رقمتعیین و مورد مقایسه قرارگرفت بررسی نشان داد که درصد کالوس زایی دررقم ۴۱۵با ۴۳٫۲۹ درصد بیش ازرقم شفق ۳۵و۲۹درصد بوده است درصد کالوس سالم درصد گیاهچه سبز و درصد گیاهچه آلبینو دررقم ۴۱۵ بهترتیب ۶۹٫۷۷و۸٫۱۵و۱۰٫۶۵درصد بوده که مقادیر بیشتری راازرقم شفق به ترتیب ۶۱٫۹۳و۵٫۳۵و۹٫۱۳درصد نشان داده است درصد کالوس قهوه ای درشفق ۳۸٫۰۶درصد بیش از۴۱۵ ۳۰٫۲۲% بوده است.