سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل خشاوه – کارشناس ارشد حشرهشناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی،
فرامرز حریری مقدم – کارشناس ارشد حشره شناسی، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
معصومه ضیایی – دانشجوی دکتری حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسن صفرعلیزاده – عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

اثر حشره کشی اسپینوزاد گرد بر علیه Rhyzopertha dominica در دو نوع غلات (گندم و جو) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات براساس طرح فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی در دمای ۲±۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵±۵۵% انجام گرفت. فرمولاسیون اسپینوزاد( ۰/۱۲۵% ماده موثره) در غلظتهای ۰/۱، ۰/۲ و ۰/۳ g/kg به کار رفت. غلظتهای مورد نظر با یک کیلوگرم از غلات ترکیب شده و ۵ نمونه ۵۰ گرمی از تیمارها به عنوان تکرار بر داشته شد. از ۳۰ عدد حشره کامل ۷-۱ روزه برای هر تکرار استفاده گردید. شمارش تلفات در زمانهای ۱، ۲، ۷ و ۱۴ روز پس از تیمار کردن صورت گرفت. پس از ۱۴ روز شمارش، همه حشرات زند ه و مرده از تکرارها حذف و نمونه ها در شرایط مشابه برای برآورد نتاج به مدت ۴۵ روز دیگر نگهداری شدند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش غلظت و زمان باعث افزایش تلفات گردید. از طرفی اختلاف معناداری بین دو نوع غلات مشاهده شده و میزان تلفات در گندم بیشتر بوده است. بیشترین تلفات در زمان ۱۴ روز و به میزان ۱۰۰% در غلظت g/kg 0/3 برای گندم به ثبت رسید. این مقدار برای جو به ۹۲/۵% رسید. همچنین نتایج نشان داد که میزان تولید نتاج R. dominica در نسل F1 در گندم در غلظت ۰/۲ و ۰/۳ g/kg و نیز در جو در غلظت ۰/۳ g/kg به میزان ۱۰۰% کاهش یافت. این بررسی نشان میدهد که اسپینوزاد گرد میتواند عامل موثری برای کنترل این آفت در غلات باشد.