سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی سولگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا مقدسی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهرداد مرادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

اندازه گیری کارایی و رشد بهره وری دارای سابقه ای تاریخی درتحلیل تولید کشاورزی است مطالعه حاضرنیز با هدف تعیین میزان کارایی شالیکاران شهرستان زرین شهر به روش تحلیل فراگیر داده ها صورت گرفته است نتیجه مطالعه نشان داد که میانگین کارایی فنی مدیریتی و ناشی ازمقیاس با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر ۰/۷۷و۰/۹۴ و ۰/۸۱ می باشد و میانگین کارایی فنی درحالت بازده ثابت نسبت به مقیاس ۰/۷۷ می باشد بیشترین میزان استفاده نابهینه ازنهاده ها نیز مربوط به نهاده ماشین آلات با ۳۰درصد ناکارایی بوده است