سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجماناز طیب زاده – حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
نازیلا سقایی – گیاه پژشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
عبدالنبی باقری – بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
مجید فلاح زاده – گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر

چکیده:

بیماری جاروک لیموترش Candidatus phytoplasma aurantifolia یکی از مهمترین بیماری های لیموترش در جنوب ایران است که ناقل آن زنجرک Hishimonus phycitis (Distant) از خانواده Cicadellidae میباشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره تنباکو، خرزهره و جلبک گراسیلاریوپسیس برروی زنجرک مزبور طی سال های ۱۳۸۸ ۸۹ انجام گردید. پس از انجام آزمایشات با تجزیه واریانس داده ها در رابطه با درصد تلفات، مشخص گردید که هر فاکتور زمان نمونه برداری و تیمارهای به کار برده شده در سطح ۱% اثر معنی داری داشت اما اثر متقابل این دو فاکتور معنی دار نبود. در مقایسه تیمارها در رابطه با درصد تلفات مشاهده گردید که بیشترین اثر مربوط به تیمار تیامتوکسام ۰/۳ در هزار با ۹۷/۸% و کمترین اثر مربوط به شاهد با ۱/۲% است. بعد از تیا متوکسام ۰/۳ در هزار تنباکوی ۱۹۰۰ پی پی و۷۷/۴% تلفات بیشترین اثر را در بین تیمارها دارد. تیمار جلبک در بالاترین غلظت ۶۰۰۰۰۰ پی پی ام پس از۸ ۴ساعت ۷۶/۷۸% تلفات و خرزهره در بالاترین غلظت ۳۵۰۰۰ پی پی ام پس از ۴۸ ساعت ۷۲/۷۲% درصد تلفات را نشان داد. همچنین با افزایش غلظت درهر یک از تیمارها در صد تلفات افزایش پیدا کرد. به نظر می رسد پذیرش تنباکوی ۱۹۰۰ پی پی ام با توجه به در نظر گرفتن اثرات سوء زیست محیطی استفاده از سموم می تواند قابل توجیه بوده وگزینه مناسبی است.