سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه کوه پیمای جهرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
مجید فلاح زاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

پسیل آسیایی مرکبات یک آفت مهم مرکبات و عامل انتقال بیماری گرینینگ می باشد و بصورت مستقیم و غیرمستقیم به مرکبات آسیب می رساند این آزمایش در سال ۸۹ انجام گرفت و میزان حساسیت پسیل مرکبات به عصاره بذر چریش صمغ آنغوزه و سم ایمیداکلوپراید اندازه گیری شد. با طرح بلوکهای کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار آزمایش گردید. مقایسه میانگین از طریق آزمون دانکن صورت پذیرفت و بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود داشت جمعیت آفت با عصاره بذر چریش در غلظتهای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ ، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر کاهش یافت که درصد تلفات آن به ترتیب برابر ۳/۶ ، ۶/۵ ، ۲۰ /۹ ، ۴۱/۸۶ ، ۵۴/۱۱ و ۶۶/۶ میلی گرم بر لیتر پساز ۲۴ ساعت و بعد از ۴۸ ساعت برابر است با ۵/۵ ، ۸/۱۳ ، ۲۳/۹ ، ۴۸/۸ و ۶۴/۷ و ۷۷/۰۸ اندازه گیری شد. جمعیت افت با عصاره بذر آنغوزه در غلظتهای ۳۵۰۰۰۰، ۴۰۰۰۰۰، ۵۰۰۰۰۰، ۵۵۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰۰، ۶۵۰۰۰۰ کاهش یافت و درصد تلفات آن به ترتیب برابر ۴/۵ ، ۱۴/۱ و ۳۸/۲۳ ، ۴۷/۷ و ۶۴/۵ و ۷۵/۲ پس از ۳۲۴ ساعت و بعد از ۴۸ ساعت برابر است با ۸/۱ ، ۲۵/۶ ، ۵۲۹ ، ۶۳/۳ ، ۷۹ و ۸۷/۰۵ بود و سم ایمیداکلوپراید با غلظت های ۰/۵ و ۱ درهزار به کاررفت که درصد تلفات آن پس از ۲۴ ساعت برابر ۶۰/۵ و ۹۷/۴ و نیز پس از ۴۸ ساعت برابر ۶۴/۷ و ۱۰۰ بدست آمد.