سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمی گروه زراعت علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید علیرضا موحدی نائینی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گندم یکی از منابع مهم تامین کننده غذای انسان می باشد و بیشترین نیاز را به کودهای شیمیایی دارند . کارایی در شرایط ایران نیز به دلایل متعددی بسیار پائین می باشد . به علت هزینه های رو به افزای کودهای شیمیایی، لازم است که جذب و مصرف نیتروژن از راندمان بالایی برخوردار باشد تا بدین وسیله از هزینه نهاده ها کاسته و سود بالاتری عاید زارعین گردد. برای این منظور آزمایشی در سال ۸۹-۱۳۸۸ صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با سه عامل کود نیتروژن در چهار سطح (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰) فسفر در سه سطح (۰،۲۰،۷۰) پتاسیم در سه سطح (۷۰،۲۰،۰) کیلوگرم در هکتار اجرا شد. نتایج نشان داد که، اثر سطوح کود نیتروژنه بر روی کارآیی درونی نیتروژن بسیار معنی دار بوده، به طوری که تیمار شاهد با تولید ۳۹/۶۴ کیلو گرم در هکتار بر کیلوگرم بالاترین کارآیی را داشت که اختلاف معنی داری با سطوح ۱۰۰،۲۰۰، ۳۰۰ داشت. کارایی زراعی دامنه ای از ۱۵/۲۵ تا -۱/۷۵ داشت. نتایج نشان داد افزایش کاربرد نیتروژن باعث کاهش کارایی زراعی از نیتروژن شد.