سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم السادات توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه زابل
حسین شاهسوند حسنی – دانشیار اصلاح نباتات ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
براتعلی سیاه سر – استادیار اصلاح نباتات ، دانشگاه زابل
مریم الله دو – مربی آموزشیار دانشگاه زابل

چکیده:

تنش های محیطی ، از عوامل اصلی کاهنده رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی به شمار امده و همواره امنیت غذایی انسان ها را تهدید می کنند . همچنین با برهم زدن شرایط مطلوب ، سبب بروز اختلالات متابولیسمی در سلول هی گیاهی می کردند . در اکثر مناطق ایران با توجه به غالبیت کشاورزی فاریاب ، منابع آب و خاک مستعد شور شدن هستند و میزان خسارت وارده در اثر این خطر طبیعی رو به افزایش است. به منظور مشخص کردن سطح بیان ژن Ta GSK در ۱۲ ژنوتیپ انتخابی تریتی پایرم ف آزمایش مقایسه بیان ژن Ta GSK تحت تنش شوری در پژوهشکده زیست فن آوری دانشگاه زابل انجام شد. سه تکرار برای هر ژنوتیپ در نظر گرفته شد و سپس نمونه های تیمار تحت تنش ۲۰۰mM قرار گرفتند . RNA از برگ هر نمونه استخراج شد و cDNA با رونویسی معکوس ساخته شد . برا به هنجار کردن تمامی نمونه ها سطح بیان ژن ۱۸S rRNA به عنوان ژن کنترل در تمامی نمونه ها و همزمان با ژن مورد مطالعه در واکنش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد د رمیان ژنوتیپ های مورد بررسی ژنوتیپ St/b تفاوت معنی داری بین سطح تظاهر ژن Ta GSK تحت حالات تنش شوری و کنترل دارد.