سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد ضابط – دانشگاه بیرجنددانشکده کشاروزی
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان دو رقم فلات (مقاوم) و سرداری (حساس) تلاقی داده شدند و نسل های BC1،F2 ،F1 و BC2 آنها بدست آمد. والدین به همراه نتاج حاصل از آنها در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج کشت و برای مقاومت به سن گندم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس وزنی نشان داد که به استثنای صفات وزن کل دانه در سنبل ههای سن زده، وزن دانه در سنبل ههای سالم و طول سنبله در بقیه صفات بین نسل های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. تجزیه میانگین نس لها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک برای تمامی صفات معنی دار صورت گرفت. آزمون مقیاس مشترک نشان داد که در مقاومت به سن گندم هم اجزای افزایشی و هم غالبیت و در اکثر موارد اپیستازی نقش دارد. در صفت درصد سن زدگی به عنوان مهمترین صفت موثر در مقاومت اجزای افزایشی، غالبیت، افزایشی × افزایشی و افزایشی × غالبیت معن یدار بود.