سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره طاهری دزفولی – دانشجوی دکتری ژنتیک واصلاح نژاد دام، دانشگاه آزاد، ‌واحد علوم و تحقی
اردشیر نجاتی جوارمی – دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
مختارعلی عباسی – استادیارموسسه تحقیقات علوم دامی کرج
جمال فیاضی – استادیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

در این تحقیق، اطلاعات عملکرد تولید و تولید‌مثل مربوط به ۵۲۶ گله گاومیش خوزستان، جمع‌آوری شده طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی عوامل محیطی مؤثر بر صفات مورد مطالعه، از روش GLM نرم افزار SAS استفاده شد. مؤلفه‌های واریانس و وراثت‌پذیری هر صفت نیز با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و با برنامه DFREML برآورد گردید. میانگین و اشتباه معیار مقدار شیر تولیدی یک دوره، مقدار چربی‌شیر، درصد چربی‌شیر، مقدار پروتئین ‌شیر، درصد پروتئین ‌شیر، طول دوره ‌شیردهی، میزان تولید شیر به ازاء هر روز فاصله زایش و میزان تولید شیر به ازاء هر روز طول دوره شیردهی، طول دوره ‌خشک، تعداد روزهای باز، فاصله‌ زایش و سن اولین زایش، برای گاومیش های خوزستان به ترتیب ۵/۶±۷۶/۱۹۳۹ کیلوگرم، ۴۸/۰±۲۷/۱۲۰ کیلوگرم، ۰۱/۰±۱/۶ درصد، ۴۰/۰±۹۴/۸۳ کیلوگرم، ۰۰۴/۰±۹/۳ درصد، ۴۴/۰±۳۴/۲۰۰ روز، ۰۲/۰±۶۸/۴ کیلوگرم و ۰۴/۰±۵۸/۹ کیلوگرم، ۸۹/۱±۲۷/۲۴۰ روز، ۰۵/۲±۱۵۶ روز، ۰۵/۲±۲۱/۴۶۵ روز و ۰۲/۰±۶۸/۳ سال برآورد گردید. اثر عوامل گله، سال زایش و دوره شیردهی برای تمامی صفات مورد مطالعه معنی‌دار بدست آمد (۰۵/۰>P). مقادیر وراثت‌پذیری صفات تولیدی و تولیدمثلی برای گاومیش خوزستان، به‌جز سن اولین زایش (۲۱/۰h2=)، صفر برآورد شد. عواملی همچون مدیریت نادرست تغذیه و پرورش درگله‌های گاومیش و خصوصاً خطاهای موجود در امر رکوردگیری شیر، ثبت شجره و روابط خویشاوندی از دلایل اصلی این برآورد پایین می‌باشد.