سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن خزائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرا
سیدرضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرا
علی کدخدایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

مطالعه حاضر بر روی ۲۷ نمونه ازخرد ههای حفاری سازند پابده در میدان نفتی توسن، به وسیله دستگاه پیرولیز راک -ایول ۶ صورت گرفتهاست. نتایج نشان دهنده این است که سازند پابده با مقادیر بالای TOC و TMAX دارای پتانسیل هیدروکربنی نسبتا خوبی میباشد. ترسیم پارامتر S1 درمقابل TOC برای نمونه ها، عدم آلودگی آنها به نفت خام و مواد روغنی (در حین حفاری) را تایید میکند. منحنی تغییر رخساره آلی نشاندهنده محدوده Bو BC برای سازند پابده بوده که بیانگر محیطهای دریایی نسبتا احیایی میباشد. رسم دیاکرام اندیس هیدروژن در برابر TMAX نیز برای نمونههای مورد مطالعه نشان داد که سازند یادشده تلفیقی از دو نوع کروژن II/III دارد. همچنین ترسیم نمودار تغییرات S1+S2 در برابر TOC نیز بیانگر این است که سازند پابده با داشتن یک محدوده وسیع از لحاظ پتانسیل تولید میتواند به عنوان سازندی خوب جهت تولید هیدروکربن عمل نمایند.