سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ماجد عبیات – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندس
محمد آبدیده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدی

چکیده:

شناسایی و به دست آوردن شناختی دقیق از شیل و رس ها در سه بخش اکتشاف، حفاری و مخزن در صنعت نفت امری بسیار با اهمیت است. نموداری که برای شناسایی کانی های رسی سازند به کار می رود نمودار طیف نگار گاما می باشد که نشانگر سه عنصررادیواکتیو توریوم، پتاسیم و اورانیوم است و با توجه به میزان هریک از این عناصر و نسبت آنها به ما توصیفی از نوع کانی رسی هر ناحیه را می دهد. نمودار گامای اصلاح شده نشانگر مجموع دو عنصر توریوم و پتاسیم است که در شیل وجود دارند و اورانیوم سازند بر روی آن تاثیری ندارد. از نمودار گامای اصلاح شده معمولا به عنوان نشانگر شیل استفاده می شود و ابزاری اساسی برای تعییندرصد شیل نواحی مختلف است. در این مطالعه رابطه میان درصد شیل یا همان میزان نمایش داده شده توسط نمودار گامای اصلاحشده و نوع کانی رسی سازند بررسی گردید. مشاهده شد که در سازند مورد مطالعه رابطه ای بسیار واضح میان درصد شیل و نوع کانی رسی وجود دارد. در نواحی با درصد شیل کمتر یعنی نواحی با شیل های جوان تر میزان کانی های رسی فعال به ویژه مونتموریلونیت بیشتر و در نواحی با درصد شیل بالا میزان کانی های رسی غیر فعال بیشتر بوده است. همچنین برای بررسی ارتباط فضایی میان داده های نمودارگیری توزیع فراوانی دادهها و همبستگی میان آنها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده هاینمودارگیری و تعیین نوع کانی رسی هر ناحیه و همچنین همبستگی فضایی میان داده های نمودارگیری میتوان برنامهای مناسب جهت حفاری و بهرهبرداری از نواحی مختلف میادین نفتی پیشنهاد نمود.