سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول خاتمی نژاد – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
علیرضا خان احمدی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
عبدالباسط پرتوی – دانش آموختکان رشته دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
محسن خدادادی سرخی – دانش آموختکان رشته دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

دو یا چند قلو زایی یکی از مهمترین صفات تولید مثلی در پرورش بز میباشد. بررسی و مطالعه این ژن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه با پیشرفتهای بسیار زیاد در بیوتکنولوژی و با بهرهگیری از نشانگرها و تکنیکهای مولکولی پیشرفت های عمدهای در زمینه ان خ تاب در سطح ژنوم حاصل شده است. به منظور مطالعه چند شکلی ژن GDF9 در بز های آلپاین از ۵۰ راس از این نژاد از مزرعهای واقع در شهرستان گنبد کاووس نمونه گیری خون صورت گرفت. استخراج DNA به روش بهینه یافته نمکی انجام شد. کمیت و کیفیت DNA به روش اسپکتروفتومتری و ژل آگارز ۸/. درصد مورد بررسی قرار گرفت . با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)، یک قطعه ۴۶۲ جفت بازی از اگزون ۱ ژن GDF9 بدون هیچگونه باند غیر اختصاصی تک ی ثر گردید. جهت هضم آنزیمی و شناسایی قطعه مورد نظر از آنزیم محدودالاثر HhaΙ استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، با توجه به الگوی باندی محصولات هضم، وجود جهش در جایگاه مذکور در نمونههای مورد مطالعه تایید نگردید. بنابراین تمامی نمونهها در این تحقیق مونومورف و از تیپ وحشی بودند.