سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد فرهادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
علی هاشمی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
کریم مردانی – استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
مهدی رنجبری – دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژآد دام

چکیده:

در این تحقیق برای شناسایی چند شکلی ناحیه اگزون ۳ ژن لپتین در جمعیت گوسفندان نژاد های قزل، ماکویی و مغانی، به ترتیب تعداد ۶۴، ۶۵ و۸۰ راس گوسفند از این سه نژاد جهت خونگیری مورد استفاده قرار گرفت. DNA ژنومی از نمونه های خون استخراج گردید و با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR)، قطعه ای به اندازه bp471 از ناحیه اگزون ۳ ژن لپتین تکثیر گردید .قطعات تکثیر شده برروی ژل آکریل آمید۸% ران شدند. نتایج حاکی از وجود ۳ آلل A، B و C برای این جایگاه بود که فراوانی آنها برای نژاد قزل به ترتیب ۳۱٫۲۵% ،۴۴٫۵۳% و۲۴٫۲۲% ، برای نژاد ماکویی، ۱۵٫۳۸%،۳۶٫۱۵% و ۴۸٫۴۶% و برای نژاد مغانی ۴۷٫۵%، ۱۷٫۵%، ۳۵% محاسبه شد. آزمون کای-اسکوار نشان داد که در نژاد قزل تعادل هاردی-واینبرگ برقرار نیست(P<0.05) ، ولی در نژاد های ماکویی و مغانی تعادل هاردی-واینبرگ قرار است (P>0.05).با توجه به تنوع ژنتیکی بالا در این سه نژاد می توان از آنها در برنامه های انتخاب و اصلاح نژادی استفاده کرد