سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق آهنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
مهدی امین افشار – گروه علوم دامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
مجتبی حسین پورمشهدی – گروه علوم دامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
محمد رضا نصیری – گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بهبود ژنتیکی،گاوهای گوشتی و شیری می تواند پیشرفت های قابل توجهی در برآورد رضایت بخش تقاضای جهانی مواد غذایی بوجود آورد کهانتظار می رود این تقاضا تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود. اغلب صفات در حیوانات اهلی به وسیله چندین ژن کنترل می گردند.از اینرو این صفات از لحاظ ژنتیکی صفات پیچیده نامیده می شوند. در گاو یک جایگاه صفت کمی مؤثر بر تولید و ترکیب شیر شناسایی شده که درانتهای در تولید و ترشح آنزیمی نقش دارد که مرحله (DGAT انترومرکروموزوم شماره ۱۴ قرار دارد .ژن دی اسیل گلیسرول اسیل ترانسفراز ( ۱پایانی ساخت تری گلیسرید ها را کاتالیز می نماید. تعداد ۱۰۰ نمونه خون از گاو های شیری نژاد هلشتاین گاوداری های صنعتی مشهد جهت نمونه ها با استفاده از روش تیو سیانات سیلیکاژل استخراج گردید. قطعه مورد نظر که دارای DNA جمع آوری گردید. ابتدا DNA استخراج هضم CfrI توسط آنزیم برشی PCR-RFLP تکثیر شد. سپس قطعه مورد نظر با روش PCR 411 جفت باز می باشد با استفاده از روش۰ برآورد شد. / ۰ و ۲۸ /۴۱ ،۰/ به ترتیب ۳۱ AA و KA ،KK فراوانی ژنوتیپ های (PopGen) گردید. با استفاده از نرم افزار ژنتیک جمعیت ۰/۴۸۵ برآورد شد. A 0/515 و آلل K فراوانی آلل