سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا اعتمادی دیندارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش
سید رضا میرائی آشتیانی – استاد،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین مرادی شهربابک – استادیار،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مرادی شهربابک – استاد،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در ایران تنوع آب و هوایی وجود دارد که روش پرورش را تحت تاثیر قرار می دهند. پروتئین های شوک گرمایی به عنوان چاپرون های مولکولی در فرآیندهای متعددی مانند پیچ خوردگی، تجمع و انتقال پروتئین ها، عبور و مرور پپتیدها و پردازش آنتی ژن تحت شرایط فیزیولوژیک و تنش نقش دارند. ژن HSP90AA1 در کروموزم ۱۸ گوسفندی بوده، که دارای ۱۱ اگزون و ۱۰ اینترون می باشد و طول آن ۵۹۱۷ جفت باز است. در این مطالعه نمونه خون از ۱۴۰ راس گوسفندان نژاد کرمانی و زل که در محیط های آب و هوایی کاملاً متفاوت سازگار شده اند با ونوجکت های حاوی EDTA از سیاهرگ وداجی گرفته شد. استخراج DNA از خون کامل با روش نمکی با استفاده از پروتئینازK انجام و واکنش های زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر قطعه ۳۱۱ جفت بازی قسمتی از جایگاهFlanking 5′ ژن HSP90AA1 انجام گرفت. جهت تعیین ژنوتیپ نمونه ها از روش PCR-SSCP استفاده شد. در طی آن ۶ الگو باندی برای گوسفند زل مشاهده شد که فراوانی این الگوها در نژاد زل متفاوت می باشند. در نژاد زل الگو ۵ با۲۸/۳۴% فراوانی بیشترین فراوانی والگو ۳ با ۵٫۷۲% فراوانی که دارای کمترین فراوانی می باشد که الگو ۵ و۳ به ترتیب بیشترین و کمترین سازگاری را با شرایط معتدل و مرطوب دارند اما در نژاد کرمانی که سازگار به شرایط خشک و بیابان هستند تنها ۲ الگو مشاهده شد که این ۲ الگو متفاوت از الگو زل بودند. الگو ۸ با ۸۶/۸۲% بیشترین فراوانی در جمعیت کرمانی می باشد. ژن HSP90AA1 در سازگاری نژادهای مختلف گوسفند ایرانی نسبت به شرایط محیطی آن ها موثر می باشد و دارای تنوع می باشد به طوری که جایگاهFlanking 5′ ژن HSP90AA1 دارای چند الگوی ژنوتیپی می باشد. با توجه به اهمیت این ژن در سازگاری گوسفندان به شرایط خشک و بیایانی می توان به عنوان یک ژن کاندیدا جهت کارهای اصلاح نژادی در نظر گرفت به طوری که با افزایش فراوانی دام های سازگار به محیط، می توان سطح تولید را در حد مطلوب نگه داشت.