سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا اعتمادی دیندارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش
حسین مرادی شهربابک – استادیار،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید رضا میرائی آشتیانی – استاد،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مرادی شهربابک – استاد،گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ایران در منطقه خشک شمالی و در ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی از خط استوا قرار دارد اما به دلیل وسعت بسیار زیاد و وجود عوارض گوناگون طبیعی از اقلیم های مختلف آب و هوایی برخوردار می باشد. تنوع در شرایط آب و هوایی و نژادهای گوسفند ایرانی، جهت یابی برنامه های اصلاح نژادی و بهبود صنعت دامداری کشور را در پی دارد. ژن های پروتئین شوک گرمایی، مقاومت دام را به شرایط محیطی تحت تاثیر قرار می دهد. ژن HSP90AA1 دارای ۱۱ اگزون و ۱۰ اینترون بوده که حاوی ۵۹۱۷ جفت باز می باشد. این ژن روی کروموزوم ۱۸ گوسفندی قرار دارد. در این مطالعه‌خون‌گیری از ۱۴۰ راس گوسفندان نژاد لری بختیاری وبلوچی از سیاهرگ وداجی با ونوجکت های حاوی EDTA گرفته شد که این ۲ نژاد در محیط های کاملاً متفاوت آب و هوایی سازگار شده اند. استخراج DNA از خون کامل با روش نمکی با استفاده از پروتئینازK انجام شد و واکنش های زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر قطعه ۷۰۰ جفت بازی قسمتی از جایگاه اینترون ۱۰ ژن HSP90AA1 انجام گرفت. جهت تعیین ژنوتیپ نمونه ها از روش PCR-SSCP استفاده شد که ۲ الگو باندی متفاوت مشاهده شد که فراوانی این الگوها در نژادهای لری بختیاری و بلوچی متفاوت می باشند. تنوع در الگوهای ژنوتیپی و فراوانی آن ها در ۲ نژاد مطالعه شده، نشان دهنده ی تنوع این جایگاه ژنی در گوسفندان ایرانی می باشد.