سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا آبادیان – دانشکده مهندسی هوافضا -دانشگاه صنعتی شریف-خیابان آزادی -تهران -ایران
رضا باقری – دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف -خیابان آزادی-تهران-ایرا
محمدعلی کوچک زاده –

چکیده:

در این تحقیق امکان ایجاد هم افزایی در چقرمگی شکست رزین اپوکسی حاوی ترکیب ریزکرههای شیشه میکرومتری وذرات نانوسیلیکا مطالعه شد. نتایج آزمون چقرمگی شکست بیان گر امکان ایجاد ه مافزایی در رزین ترکیبی بود. با تحلیلتصاویر میکروسکوپی، ایجاد ه مافزایی به بره م کنش بین ذرات بزرگ و میدان تنش رأس ترک نسبت داده شد. این برهم کنش می تواند با تسهیل انحراف مسیر گسترش جبهه ترک، موجب تغییر مود گسترش ترک از مود نخست I به ترکیبی از مودهاIII و II ،I) شود. این امر باعث کاهش نرخ آزادشدن انرژی کرنشی شده و چقرمگی رزین ترکیبی را افزایش م یدهد