سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مفتون آزاد – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مریم شاه امیریان –
اکبر جوکار –
امیدرضا روستاپور –

چکیده:

چروکیدگی درحین خشک کردن نقش مهمی در تعیین کیفیت میوه های خشک دارد هدف ازانجام این پژوهش مطالعه تغییرات سطح و حجم میوه در حین خشک کردن میوه کامل انجیر سیاه و انالیز برازش مدلهایموجود بود میوه های کامل انجیر سیاه دردماهای ۷۵-۴۵درجه و سرعتهای هوای ۰/۸-۲/۵ m/s براساس یک طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر خشک شدند اثرات مقدار کاهش رطوبت از میوه برابعاد خطی سطح میوه و و نسبت حجمی مورد مطالعه قرارگرفت تغییرات حجم میوه با استفاده از میانگین اندازه های دو قطر اصلی و تغییرات سطح با استفاده از اندازه های هندسی و با محاسبه سطح تقریبی کره معادل بدست آمد رابطه بین تغییرات حجم و سطح میوه با مقدار رطوبت میوه بترتیب بصورت لگاریتمی و درجه سوم بود نتایج نشان داد که تغییرات سطح و حجم مستقل از شرایط آزمایش بودهو فقط به میزان رطوبت میوه بستگی دارد