سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین حبیب زاده – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدا
محمد مهدی رشیدی – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

مطالعه ترمودینامیک و بهینه سازی یک چرخه ترکیبی رانکین ارگانیک و تبرید اجکتوری که از منبع گرمایی دما پایین استفاده می کند، در این مقاله بررسی شده است. با فرض نسبت توان به تبرید ثابت، اثرات شرایط کاری مختلف شامل دمای منبع گرمایی، دمای تبخیر کننده، نسبت استخراج توربین و فشار ورودی توربین و پمپ بر عملکرد چرخه بررسی شده است. نتایج نشان دادند که فشار ورودی توربین را می توان برای بدست آوردن یک مقدار مینیمم هدایت گرمایی بهینه کرد. همچنین، بازده اگزرژی چرخه ترکیبی با افرایش دمای تبخیر کننده و منبع گرمایی کاهش می یابد. بازده گرمایی چرخه نیز با افزایش دمای منبع گرمایی، کاهش فشار ورودی پمپ و کاهش نسبت استخراج توربین افزایش می یابد.