سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا ابونصرشیراز – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران امام صادق اصفهان
غزاله رسانه – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده:

قبل از وقوع یک زلزله پیش نشانگرهای مختلفی بروز می کند که یکی از آنها تغییرات در پارامترهای جوی و اقیانوسی قبل و بعد از وقوع زلزله می باشد. با بررسی داده ها و نقش ههای هواشناسی، تغییرات مهمی در زمین، اقیانوس، جو و پارامترهای هواشناسی قبل و بعد از زلزله های بزرگ ۶ که با بیش از / مشاهده شده است. در این مقاله سه زلزله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: ۱- زلزله دسامبر ۲۰۰۳ بم با بزرگای گشتاوری ۵۹ که سونامی عظیمی ایجاد کرد و ۳- زلزله ژانویه ۲۰۱۰ هاییتی / سی هزار نفر کشته همراه بود، ۲- زلزله دسامبر ۲۰۰۴ سوماترا با بزرگای گشتاوری ۳ با بزرگای ۷ . در این مقاله تغییرات در جو و پارامترهای هواشناسی قبل و بعد از زلزله ها، با بررسی داده ها و نقشه های هواشناسی در سطح زمین وسطوح میانی جو، مورد بحث و بررسی قرار م ی گیرد. برای این منظور از داده ها و نقشه های سازمان هواشناسی کشور و پایگاه داده NOAA.NCEP-NCARاستفاده شده است. نتایج بررسی این پارامترها شامل دمای هوا، رطوبت نسبی، شارگرمای نهان سطحی و دمای خاک (در زلزله بم) به وضوح تغییرات در سطح زمین و جو را با این سه زمی نلرزه نشان می دهد. قبل از زلزله ها در شارگرمای نهان سطحی افزایش دیده می شود. در مقادیر رطوبت نسبی قبل از این زلزله ها نیز آنومالی هایی مشاهده شد، به طوری که رطوبت نسبی قبل از هرسه زلزله افزایش داشت ه است . با مشاهده مستمر و پیوسته این داده ها ممکن است بتوان اطلاعات اولیه از زلزله های بزرگ، بدست آورد.